неделя, 14 август 2016 г.

Ръст на БВП

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2016 г. нараства с 3.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо първото тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Според експресните оценки на статистическия институт за второто тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 21 753 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2016 г. е 18 538 млн. лeвa. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 894 млн. лева. 

Бруто капиталообразуването през второто тримесечие е 4 689 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. 
Външнотърговското салдо е положително. 
Тримесечни изменения
БВП по сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.7% спрямо първото тримесечие на 2016 г. 
За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.4%. 
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто образуването в основен капитал - с по 0.4%. 
Годишни изменения 
БВП по сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2016 г. нараства с 3.0% спрямо същото тримесечие на предходната година.
Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.0%. 
Бруто образуването на основен капитал отчита спад през второто тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.5%. 
Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.0 и 2.2%.

Няма коментари: