понеделник, 30 ноември 2015 г.

Стряскащи спадове на производствените индекси

Националния статистически институт обяви спад на индексът на цените на производителите на вътрешния пазар през октомври 2015 г. Той е с ниво 0.6% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в доста отрасли от българсдката промишленост. 
  1. Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо октомври 2014 г. е отчетено при, производството на основни метали - със 7.2%, производството на метални изделия с 2.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.5%. 
  2. В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.1%, при производството на облекло и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.6%, а увеличение е отчетено при производството на напитки - с 1.6%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%. 
  3. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - със 7.7%, в преработващата промишленост - с 4.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%. 
  4. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.9%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2015 г. спада с 3.8% в сравнение със същия месец на 2014 година.  Наблюдава се покачване на цените при: производството на тютюневи изделия - със 7.9%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - по 3.3%.  
Общият индекс на цените на производител през октомври 2015 г. намалява с 0.7% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.0%, в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.9%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.1%, а нарастване е регистрирано при производството на напитки - с 1.5%, и при производството на химични продукти - с 0.9%.
Общият индекс на цените на производител през октомври 2015 г. намалява с над 4.5% в сравнение със същия месец на 2014 година. В преработващата промишленост спадът на цените на производител през октомври 2015 г. е с 4.9% спрямо октомври 2014 година. Сериозен спад се наблюдава при производството на основни метали - със 7.4%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.1%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.6%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 6.2%, при производството на текстилни изделия, и при производството на химични продукти - по 5.2%.

Няма коментари: