неделя, 7 септември 2014 г.

Следващ шамар за България заради бившата тройна коалиция

Част от заменките на терени от горския фонд със земи на частници са нерегламентирана държавна помощ и България ще трябва да възстанови сумите по тях в бюджета. Това е решението на Европейската комисия след разследване по случая, продължило над 3 години. Обект на проверката са заменките, извършени от 1 януари 2007 г. - датата на присъединяването ни към ЕС, до началото на 2009 г., когато схемата беше забранена след натиск от Брюксел. В този период са извършени 132 заменки за 24 577 дка терени от горския фонд.

Ниската цена е държавна помощ
Замените се правеха при цени, тръгващи от 150 лв. на декар и стигащи в някои случаи до 20 хил. лв. Оценките на терените пък се изготвяха въз основа на наредба от 2003 г., която умишлено не се актуализираше (до 2011 г.) и съответно нямаше нищо общо с реалните пазарни стойности на имотите. Европейската комисия приема за нерегламентирана държавна помощ именно тези цени.
"Комисията установи, че административните цени, използвани при сделките за замяна, не са били актуализирани редовно и не са отчитали в достатъчна степен пазарните аспекти. Затова в повечето случаи те са били относително различни от пазарните цени на подобни горски имоти. В резултат на това частните участници в тези сделки за замяна са получили конкурентно предимство. Такава помощ е несъвместима с правилата на ЕС. По-специално комисията не откри доказателства за това, че помощта е била ограничена до необходимия минимум за постигането на определена цел на политиката", се посочва в съобщението на комисията.

Смяната на предназначението на горите не е държавна помощ.
ЕК е проучила и последващата промяна на предназначението на заменените гори (от горски имот в регулиран, върху който вече може да се строи). "Комисията обаче стигна до заключението, че макар промяната в предназначението на заменените горски имоти да може да увеличи тяхната стойност, това увеличение не е било финансирано от държавни ресурси и следователно не представлява държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС", посочват експертите от Брюксел.
Решението на комисията означава, че България трябва да възстанови несъвместимата държавна помощ, предоставена на предприятията, участвали в замяната на горски имоти, или да анулира въпросните замени.

Суми ще се възстановяват по малка част от сделките
ЕК посочва, че броят на сделките, при които е необходимо възстановяване на помощта, е много по-малък от 132. "На практика физическите лица, които не извършват стопанска дейност, свързана със заменените горски имоти (бел. авт. - нямат други бизнеси и дейности), не попадат в обхвата на правилата на ЕС за държавна помощ, тъй като те не се считат за предприятия съгласно правото на ЕС. Следователно от тях няма да се изисква да възстановят получените предимства. Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило еквивалента на 200 000 евро в рамките на три години (и ако са спазени другите изисквания на регламента de minimis), това не се счита за държавна помощ съгласно законодателството на ЕС и също не подлежи на възстановяване (бел. авт. - т.е. заменки под прага 200 000 евро няма да се разглеждат)", посочват от ЕК.
Така следващата стъпка на България е да разгледа всички 132 сделки случай по случай, докато се установи къде е налице държавна помощ, каква е била пазарната цена на сделката и да се търси начин за доплащане от страна на новия собственик или разваляне на сделката.

Вариантите за държавата и частните собственици
Решението на ЕК не означава глоби за България. От него следва, че страната трябва да изиска доплащане или разваляне на сделката. Ако България не изпълни това изискване, може да се стигне до осъдително решение от страна на Съда на ЕС и съответно глоба. Сега държавата има няколко възможности. Първо, да обжалва решението на ЕК пред съда на общността в Люксембург. Такава опция ще имат и бенефициентите, защото са засегната страна.
В случай че решението влезе в сила, властите са длъжни в двумесечен срок да предприемат всички възможни мерки за възстановяване на помощта плюс лихвите от лицата, в чиято полза са заменките. В момента няма правен механизъм, по който да се изчисли задължението на всеки инвеститор със спорна заменка и да се иска възстановяването му. За целта ще трябва да се подготвят промени в Закона за държавната помощ. Т.е. бързото решение изглежда невъзможно.
Според изчисления на различни неправителствени организации щетите от заменките за държавата варират от 200 млн. лева до 1 млрд. лева, но това е в случай че към щетите се прибави и оскъпяването на горските терени след превръшането им в строителни площадки. В списъка юридически лица, придобили имоти чрез схемата със замените, са фирми, свързани с Красимир Гергов, Гриша Ганчев, Тодор Батков, Христо Ковачки Няма коментари: